Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan door “bedrijven” van de producten van het geregistreerd handelsmerk “Deltarack” bij de B.V.B.A. DELTARACK, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 310 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0451.786.111 (BTW: BE0451.786.111) - bankrekeningnr. BE14 7512 0324 8483 (AXABBE22) – info@deltarack.com

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

2. Aanvaarding

De klant erkent dat hij van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen. Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deltarack houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen.

3. Aanbod en prijzen

De producten zoals aangeboden door de B.V.B.A. Deltarack aan de klant, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Er zal de klant telkenmale een leveringstermijn worden opgegeven. De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, exclusief B.T.W., tenzij het expliciet anders wordt vermeld. De B.V.B.A. Deltarack houdt zich het recht voor de prijs te verbeteren in geval van een (druk)fout.

De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten of verzendingskosten, die afzonderlijk worden aangerekend en die worden vermeld op de bestelbon of de contracten.

Het B.T.W.-tarief dat wordt toegepast is het tarief dat geldt op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De B.V.B.A. Deltarack behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, incl. milieutaksen die gevolgen hebben voor de prijs van productie van de goederen, de prijzen, zoals vermeld op de website of via de andere kanalen aan te passen. De bestelde producten worden evenwel gefactureerd aan de geldende prijs op het moment van de bestelling en conform de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4. Bestellingen en betaling facturen

Van elke bestelling wordt door de B.V.B.A. Deltarack een factuur opgemaakt. De facturen dienen uiterlijk te worden betaald op de vervaldag. Eventuele klachten aangaande de geleverde producten dienen de B.V.B.A. Deltarack uiterlijk 8 dagen na de levering te bereiken.

Wanneer de klant kiest om te betalen via overschrijving, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing, behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden overeengekomen met de klant :

- Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden, ook deze op eventuele orderbevestigingen of bijvoegsels.

- Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde contante betalingen te eisen, zulks niettegenstaande elke andere vroegere voorwaarde.

- Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, met een minimum van 250,00 euro.

- Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 1% per maand op de niet betaalde sommen vanaf de datum van factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

- Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper

- Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

De B.V.B.A. Deltarack ziet erop toe dat de bestellingen worden verwerkt en uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres op een weekdag (maandag tot vrijdag). Er kan slechts één leveringsadres worden opgegeven.

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte producten zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door de B.V.B.A. Deltarack geleverde of te leveren producten aan de B.V.B.A. Deltarack verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen risico’s van het verlies of vernietiging van de verkochte producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de verkochte producten aan hem werden geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte producten effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De klant verbindt zich ertoe om de B.V.B.A. Deltarack onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte producten zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

De klant verbindt er zich toe om de B.V.B.A. Deltarack in te lichten indien de verkochte producten worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van de B.V.B.A. Deltarack de identiteit van de eigenaar meedelen.

6. Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de klant wordt opgegeven. De bestellingen kunnen ook afgehaald worden mits de goederen op voorraad zijn en mits voorafgaande bevestiging op volgend adres: Veilingstraat 9 te Hoogstraten.

Alle genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad.

De B.V.B.A. Deltarack kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. De onderbreking van de productie van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. De B.V.B.A. Deltarack kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke vertragingen van de levering te wijten aan de post-/transportdiensten.

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De klant dient voorafgaandelijk zijn openingsuren en contactpersoon door te geven, zodat de levering steeds kan ontvangen worden. Is er toch niemand aanwezig dan zullen alle gemaakte kosten voor een tweede levering e.d. doorgefactureerd worden aan de klant.

7. Niet-conformiteit

Als de levering niet overeenstemt met hetgeen op de leveringsbon staat of de levering vertoont zichtbare gebreken, dan is de klant gehouden dit (1) onmiddellijk mee te delen aan de transporteur en te laten vermelden op het leveringsdocument van deze laatste en (2) onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na ontvangst, de vastgestelde gebreken, bezwaren en/of niet-conformiteit schriftelijk en precies mee te delen aan de B.V.B.A. Deltarack. De aansprakelijkheid van de B.V.B.A. Deltarack voor eventuele verborgen gebreken in de door de B.V.B.A. Deltarack geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 maand na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de klant aan de B.V.B.A. Deltarack te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Zijn de geleverde goederen gebrekkig en werden alle hiervoor genoemde termijnen en procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal de B.V.B.A. Deltarack de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van de B.V.B.A. Deltarack.

De geleverde producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan de Gost-standaard. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde producten conform de instructies en handleiding die bij het product worden meegeleverd. Elke schade welke zich voordoet tengevolge van een niet correct gebruik door de klant, kan niet op de B.V.B.A. Deltarack worden verhaald. De B.V.B.A. Deltarack is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade ingevolge de gebrekkige goederen.

Retourzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de B.V.B.A. Deltarack. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de klant.

8. Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn. U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons (e-mail, postadres).

9. Intellectuele eigendom

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan de B.V.B.A. Deltarack. Het merk “Deltarack” is een geregistreerd handelsmerk. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de B.V.B.A. Deltarack. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

De B.V.B.A. Deltarack kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan. De nietigheid van een deel van deze bepalingen of van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11. Aansprakelijkheid en overmacht

De B.V.B.A. Deltarack is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. De B.V.B.A. Deltarack is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

De B.V.B.A. Deltarack is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden van nalatigheden van de overheid, economisch geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, ‘bugs’ in software, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht valt.

12. Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.